Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2014- 5
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 31.01.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.02.2014.

Pasūtītāja nosaukums
Dzīvojamo māju pārvaldnieks SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums
SIA “GARANTS BŪVE”

Līguma priekšmets
Transporta līdzekļu iegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai
 
Apjoms, kvalitātes prasības un cita nepieciešama informācija
Saskaņā ar abpusēji saskaņotu tāmi


Līgumcena bez PVN
EUR 13000,00; PVN 21% 2730.00; kopā EUR 15730.00

Samaksas kārtība
10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtiem rēķina

Līguma izpildes termiņš
3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas

Līguma izpildes vieta un nosacījumi
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā

Izpildīto darbu garantijas laiks
1 (viens) mēnesis

Līgumslēdzēju pušu atbildība
-Līguma termiņa nokavēšanas gadījumā Pārdevējs maksa Pircējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no līguma summas.
-Par maksājumu nokavēšanu Pircējs maksa Pārdevējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no līguma summas.
-Puses risina strīdas, kas radušies sakara ar Līguma izpildi, vienojoties vai saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.
-Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
-Visi līguma grozījumi, labojumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojumi Līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"