„Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” 

Rezultātu publicēšanas datums: 1.11.2017

Priekšmets – Zemsliekšņa iepirkums:

 

Iepirkuma procedūra: "Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2017-23

 

Iesniegti 2 piedāvājumi:

1. SIA “RBF”

Piedāvājuma kopējā cena: 8990 EUR bez PVN;  1887,9 EUR PVN 21%; Kopā: 10877,9 EUR

-  garantijas laiks –   6 mēn ;
-  piegādes laiks –  3 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanas dienas;
-  apmaksa : trīs darba dienas.

 
2. SIA “LatLADA”

Piedāvājuma kopējā cena: 9200 EUR bez PVN;  1932 EUR PVN 21%; Kopā: 11132 EUR

-  garantijas laiks –   3 mēn ;
-  piegādes laiks –  14 kalend. dienas;
-  apmaksa : 30 kalendārās dienas.

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” – SIA “RBF”
 
Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
 

 

Kontakti:
Ņina Kožāne, transporta daļas dispečere, tālr. 63024976, 26103968
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: info@jnip.lv
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"